Cadrul instituțional existent în domeniul ocupării forței de muncă tinere și a categoriei NEETs[1] este constituit din ministerele și agențiile centrale care gestionează implementarea inițiativelor, programelor și proiectelor, așa cum este prevăzut de cadrul legislativ (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare etc.).

Un rol central este îndeplinit de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care acționează în calitate de inițiator principal al legislației și reformelor în domeniul pieței muncii și al politicilor de protecție socială și de coordonator al implementării și monitorizării întregii scheme.

Rolul său este completat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, aflată sub autoritatea Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care, în calitate de agenție de implementare a diferitelor politici privind piața muncii, administrează sistemul asigurărilor pentru șomaj conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acționează, de asemenea, în calitate de agenție de implementare pentru proiectele cofinanțate din fonduri structurale și de coeziune ale UE (în special Fondul Social European), exclusiv sau în parteneriat cu diverse alte organizații.
Ministerul Educației și Cercetării acționează ca principal organism pentru implementarea Legii Educației Naționale. Sub autoritatea sa, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic acționează ca organ de specialitate pentru o varietate de programe și inițiative care vizează dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, formarea profesională inițială.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat are un rol important în promovarea antreprenoriatului, asigurând elaborarea, gestionarea şi monitorizarea implementării proiectelor și programelor pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial. În afară de administrația publică centrală, partenerii sociali și organizațiile non-guvernamentale joacă un rol important în punerea în aplicare a diverselor programe și proiecte dedicate ocupării forței de muncă, în promovarea inițiativelor pentru tineri, furnizarea de formare, plasarea pe locurile de muncă disponibile, în programe de ucenicie și de stagii.


[1] Conform „Planului de implementare a Garanției pentru Tineret 2017 – 2020”